Indbydelse til Generalforsamling 2015!

Kære medlemmer.
Oven på en succesrig afvikling af årets 7. Hajkutter Festival & Regatta 2015 med fantastisk vejr og anslået 8000 besøgende over
4-5 dage, har vi hermed fornøjelsen at indkalde til foreningens 4. ordinære generalforsamling lørdag den 14.November kl. 11:00 i
Nysted Roklubs klublokale, Strandvejen 4, Nysted på 1. sal. 
 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
 
1:    Valg af dirigent.
2:    Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
3:    Kassereren forelægger årets regnskab til godkendelse.
4:    Behandling af indkomne forslag.
5:    Budget for 2016
6:    Fastlæggelse af kontingent og kontingentklasser.
7:    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, herunder valg af ny kasserer.
8:    Valg af revisorer og suppleanter.
9:    Eventuelt.
 
Årets regnskab vil i revideret og underskrevet form være tilgængeligt hos foreningens formand, næstformand og kasserer fra og med
fredag den 6. november.
 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lækker buffet for foreningens medlemmer.
Ikke medlemmer kan deltage mod betaling af Kr. 150,00 pr. kuvert ekskl. drikkevarer.
 
 (Tilmelding nødvendig af h.t. madbestilling senest: 6/11- 2015 til lis.h@live.dk eller telefon: 27 52 23 26).